19.1.21 | יום ג' | 17:00 

 עבור נערות בכיתות ז'-ט' 

 מצפון הנגב וירושלים