31.5.21 | יום ב' | 16:30 

 עבור נערות בכיתות ז'-ט'